Bodø Folkeskole

BODØ FOLKESKOLE


..... og litt til om skolene.

Bodø Almueskole 1837 til 1866 Storgt. 15


Skolebyggningen i dagens storgt. 15 som lå pent til innafor Amtmandsgården ble startet opp i 1834 og var beregnet ferdig i 1836 men ble forsinket pga av pengemangel. Det ble søkt til Kongen om midler og de fikk tildelt 150 Spd for å få plass inventaret. Byggmesteren tapte 100 Spd på dette bygget og dette ble aldri erstattet.

I November 1831 ble planene lagt for skolen og det ble samlet inn 350 SPD, skolen kostet til sammen 500 Spd. Undervisningen tok til våren 1837 og innvielsen ble foretatt den 6.November 1837 av sogneprest Marcus Fredrik Steen. Marcus skriver til sin kollega i Tromsø, biskop Kjerschof at det ble holdt eksamen samme dag som innvielsen og skolen var over all forventning i den korte tiden den hadde vært i drift. 82 Barn hadde gjort en utmerked stor fremgang.

Knudsen og Larsen som var lærere ved skolen innrapporterte at skolebygningen var dårlig sammensatt, elevene frøs og skolen kunne nesten ikke brukes som vinterbolig. Etter lærer Larsens død i 1866 ble skolen stengt.

I April 1867 ble det gjort en takst over hva det ville koste å reparere bygningen, og man kom frem til et beløp på ca. 725 SPD. Da det også var dårlig med lekeplass for barna ble det besluttet å bygge ei ny skole.


<< I bygget til venstre holdt Almueskolen til i de første nesten 30 år. (Facebook)

Bodø Folkeskole fra 1865


Det felles skolevesenet for by og land oppløses i1860, byen valgte i 1861 sin første skolekommisjon men det tok noen år før den ble iverksatt. Skolebygningen i Bodø by ble byens eiendom mot en utløsningssum på 150 SPD i 1863.

I november 1864 valgte byens reprensentantskap en ny skolekommisjon bestående av Snekker B.Mortensen Sneve, H.Koch og C.A.Jakhelln. Sognepresten og magistraten var lovfestede medlemmer. I møte 6.Januar vedtok skolekommisjonen et forslag til instruks, plan og timetall for Bodøs Byes Almueskole. Biskopen i Tromsø approberte disse som midlertidig gjeldene fra 1.Februar 1865

Tegningene til den nye skolebygningen ble levert byggmester Bernt Sneve i 1868, og etter at lån på 2000 SPD av opplysningsvesenets fond var i orden ble bygningen påbegynt i 1871. Innvielsen ble foretatt 4.November 1872 av Prost Schønning og dette skolebygget lå i Kirkegaten 4, krysset Dronningensgate. Huset var beregnet å koste 2500 SPD.

Inntil den nye skolen var ferdig så måtte man klare seg med leide lokaler.

Etter få år var skolebygget for lite så uthuset som var fjøs ble innredet til bla. gymsal. Likevel måtte man leie lokaler ute på byen.

Foruten om politikammeret så har Fattighuset hatt tilholdsted i  bygningen og like før krigen, ca fra 1920 har bygget vært kommunens  administrasjonsbygg. I dette skolebygget holdt Ole Bull konsert i 1875.


<< Skolen i Kirkegata 4, det hvite bygget.

Østre skolepark fra 1894

Kongensgt.23 for Folkeskolen og Dronningensgt.96 for "Lilleskolen"


Den tredje skolen i byen blir oppført i 1894 etter at man allerede i 1887 vært inne på tanken å bygge ny skole. Det tidligere gamlehjem i Dronningensgt. ble tatt i bruk i 1929 for å avlaste den nye skolen og den ble kalt for "lilleskolen" da det var de laveste klassene som underviste der.

I årene før krigen var det planer om å bygge nytt igjen, men krigen satte en stopper for dette. Skolebygningen ble tatt av brannen og skolen mistet sitt arkiv.

Lilleskolen ble ikke berørt av brannen men ble under krigen rekvidert av tyskerne, det samme gjaldt lasarettet som også ble brukt som skole.

Det lille bildet til venstre viser skolene fra lufta. På neste bilde ser vi dagens område med den store boligblokka på den gamle skolegården.

Bankgata skole


Bankgata er byens eldste skole. Den ble ferdigstilt i 1949 som et resultat av at den gamle skolen brente ned da Bodø ble bombet i 1940.

i juli 1940 begynte planleggingen av den nye skolen,  og i 1946 ble byggingen av skolen lagt ut på anbud, og den 7. november 1949 kunne skolen innvies. På den tiden ble skolen kalt for Bodø folkeskole.

Skolen var meget godt utstyrt sammenliknet med andre skoler i Norge, ja faktisk var skolen ansett som så framtidsrettet at selv svenskene kom til Bodø for å lære skole.

Bankgata ungdomsskole så ikke dagens lys før i 1966, da Bodø folkeskole ble omgjort til ungdomsskole.

Til å begynne med var det kursplandeling ved skolen. Dvs. at elevene ble delt inn i grupper etter hvor flinke de var. Men dette ble det slutt på i 1975 da skolen gikk over til dagens system, med klasse enheter.

Da som nå gikk diskusjonen om hvilken undervisningsform som var best for elevene - faglig og pedagogisk. Vi kan nevene storklasseundervisningen som startet i 1967 og indretjeneste ordningen som enda pågår. Ellers har pedagogikken svingt her - som ellers i landet.

Opp igjennom årene har Bankgata flere ganger vært foreslått nedlagt og til og med sammenslått med Aspåsen skole. Men heldigvis har skolen bestått og vil forhåpentligvis bestå i mange år framover.

 

Kilder om Bankgata skole: Kjell Dagslott, Wenche Alvenes, Harald Wiland og Nordlands Framtid

Noen skolebilder

kirkhaugen-1974
Østbyen skole 1986
klassebilde-bankgata-skole-1952
gamle saltvern skole
Østbyen skole b1986ygges 1967
1965-Åpning av Aspåsen Skole
Leggetid
Lærere ved Folkeskolen
4-rønvi-skole
Aspåsen skole
Rødbrakka - Solvold skole
stover skole
Hernes skole
Fiskefagskola på Langstranda

Gruppebilder


Her er samlet rundt 150 forskjellige gruppebilder, hvor av de fleste av disse er klassebilder fra forskjellige av Bodøs skoler gjennom flere år.

Til albumet

Økonomiopplæring i skolen. Denne lille kofferten med spareluker med navn på alle i klassen ble brukt på Bankgata ungdomsskole for over 40 ÅR siden. Aktuell i dag igjen?

Posted by Evy Helene Walsøe Oftedal on 2. september 2014